Referat af ordinær generalforsamling i foreningen KLG Lind Fitness

23. marts 2017 kl. 19.00 i ALPI Hallerne

 

 

1. Valg af dirigent og referent

Ulrik Hyldgaard, formand, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen pegede på Bertel Juelsgaard som dirigent. Ingen modkandidat blev opstillet.

Bertel blev enstemmigt valgt.

 

Bertel konstaterede rettidig og korrekt indkaldelse, hvorfor generalforsamling kan gennemføres i henhold til vedtægterne.

 

Som referent blev Aage H. Madsen valgt.

 

2. Valg af 2 stemmetællere

Marianne Sass-Petersen og Karsten Lorentsen blev valgt.

Generalforsamlingen godkendte afstemning ved håndsoprækning.

                               

3. Bestyrelsens beretning

Ulrik Hyldgaard gennemgik beretningen

Beretningen gav ikke anledning til kommentarer ud over, at det blev tilkendegivet, at det er et flot center, der er etableret. Mangler og ønsker er hurtigt blevet efterkommet.

Bestyrelses beretning blev taget til efterretning.

 

4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Ulrik Hyldgaard gennemgik regnskabet, der blev udleveret i fysisk form til deltagerne.

Ledelsespåtegning blev gennemgået.


Revisionens udtalelse blev ligeledes gennemgået.


Regnskabet er enstemmigt godkendt.                   


5. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår tilretning af vedhægterne. Forslaget er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

 

Ulrik Hyldgaard motiverede forslaget til tilretningen. Baggrunden for forslaget er en henvendelse fra Herning Kommune i forlængelse af optagelse i Herning Idrætsråd, hvor kommunen anbefaler de anførte ændringer


Ændring til § 2 – en tilføjelse: ”via et aktivt og forpligtende medlemskab”. Generalforsamling godkendte enstemmigt ændringen.


Ændring til § 4: ”kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes på den årlige generalforsamling. Efter en drøftelse af det uhensigtsmæssige i at foreningen ikke kan give særlige tilbud i forbindelse med kampganer og en risiko, hvis et antal medlemmer ønsker en særlig lav kontingent. Generalforsamlingen afviste ændringen i sin helhed enstemmigt.

Grundet afvisningen af § 4, kan ændringerne § 10 ikke gennemføres, da § 10 omhandler dagsorden til ordinære generalforsamling.6. Fremlæggelse af budget

Ulrik Hyldgaard fremlagde budget, der blev uddelt på generalforsamlingen. Budgettet skal ikke godkendes af generalforsamlingen, der tog budgettet til efterretning.

         

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg er:

 • Mikael Horsted

 • Charlotte Ilsø Andersen


Der blev foreslået genvalg. Mikael accepterede genvalg.  Charlotte Ilsø

Andersen deltog ikke på generalforsamlingen og havde ikke forud for generalforsamlingen tilkendegivet ønske om genvalg, hvorfor hun ikke kan opstilles.

 

Jan Møller Nielsen blev opstillet.

 

Mikael Horsted og Jan Møller Nielsen blev herefter indvalgt i bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter
Der vælges 2 suppleanter for 1 år

På valg er:

 • Marianne Saas-Petersen

 • Peder Nielsen


Marianne genopstiller, hvorimod Peder ikke modtager genvalgt.

 

Ingen kandidater meldte sig, hvorfor det blev accepteret kun at have en suppleant.

 

Marianne blev valgt som suppleant.

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at godkende en suppleant, hvis en kandidat dukker op.

 

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år

På valg er:

 • Karsten Lorentsen som revisor

  Karsten modtog genvalg – oplyste dog, at han ikke genopstiller næste år.

 • Bertel Juulsgaard som revisorsuppleant

  Bertel modtog genvalg

   

   

10. Eventuelt

Ulrik Hyldgaard bad om ordet. Han takkede Peder Nielsen for hans store arbejde i bestyrelsen og for foreningen i det forgangne år. Peder fortsætter som instruktør.

 

 

Da dagsordenen er udtømt, blev generalforsamlingen afsluttet og dirigenten nedlagde derefter hvervet som dirigent.

 

Ulrik Hyldgaard takkede for Bertel for en særdeles fin og kompetent styring af generalforsamlingen, og takkede for fremmødet.

                     

 

 

Klg Fitness | Kollundvej 33 | 7400 Herning | Info@klg-fitness.dk